Optiline Plano 14/15
Katalog OPTILINE PLANO 2015 2016

Neváhejte a prohlédněte si náš katalog vybraných produktů R+F Optiline a R+F Plano!

Prohlédnout
Katalog OZE
WEB oze 02

Stáhněte si tento informační katalog s obnovitelnými zdroji energie. Získejte ještě více informací o funkcích a zásadách solárních systémů, tepelných čerpadel či kotlů na biomasu!

Prohlídněte si zde
Richter+Frenzel – Váš silný partner
  • Rozsáhlý sortiment
  • Síť 30 poboček po celé České republice
  • Možnost online objednání
  • Vlastní série produktů R+F Optiline a R+F Plano
  • Vysoká kvalita produktů a profesionalita služeb

 

 

 

 

Nová zelená úsporám - 3. výzva pro rodinné domy

Obecné informace

Jedná se o program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.

Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy (dále jen „výzva") zahrnuje následující oblasti podpory:

1)     Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

·       dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy

·       podporována dílčí i komplexní opatření

2)     Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

·       dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

3)     Efektivní využití zdrojů energie

·       dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE

·       na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem

·       na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů

·       na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Zahájení příjmu žádostí je 22. října 2015. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 31. prosince 2021 nebo vyčerpáním stanovené alokace finančních prostředků. Alokace finančních prostředků je dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek.

Kdo může o podporu zažádat?

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Ke stažení: Objednávka služeb - Solární kolektory   

                    Objednávka služeb - Výměna zdroje za OZE